Bygg och Bo

 

Den mark som är avsatt till väg- och grönområden får inte användas till annat ändamål. Det är inte meningen att enskilda fastighetsägare använder denna mark till upplag eller uppställningsplats för bl.a. container, bilar, släp eller andra fordon. Emellertid kan styrelsen ge tillstånd för tillfällig uppställning av fordon och uppläggning av t.ex. byggnadsmaterial, jord eller sand. Ansökan lämnas skriftligen till styrelsen som har att besiktiga aktuellt område före och efter arbeten har påbörjats. Arbeten får inte påbörjas före beslut och besiktning från styrelsen. Eventuellt kan slitageersättning komma att utgå för extra slitage i form av bl.a. leveranser, transporter, ökad trafik med hantverksbilar.Parkering

 

På årsstämman har beslutats att Vellinge kommuns parkeringsregler gäller på föreningens gator och parkeringsrutor, se Vellinge kommuns hemsida. I första hand ska parkering ske på den egna fastigheten. Vid parkering i gatan får detta ske endast om det inte utgör hinder för övrig trafik.

 

 

Information om vår växtlighet:

 

Tänk på att klippa häckar och buskar.

 

 

 

Användbara länkar:

 

REV Riksförbundet Enskilda Vägar

Lantmäteriet

Vellinge Kommun